Soupis dalších publikací

31.12.2019

Monografie:

 • TROJAN, V. et al.: Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání. Praha: PedF UK, 2016, ISBN 978-80-7290-897-4. Celkový počet str. 131
 • TROJAN, V., TURECKIOVÁ, M., TRUNDA, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Přístupy k managementu vzdělávání v kontextu České republiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, ISBN 978-80-7290-867-7. Celkový počet str. 84.

Kapitoly v monografii:

 • TROJAN, V. Vnější determinanty pedagogického procesu očima ředitelů škol. In.: Kontext podpory profesijného rozvoja učitelstva. Banská Bystrica: UMB, 2018, ISBN 978-80-1334-2, str. 159-170.
 • TROJAN, V. Ředitel školy a jeho kompetence. In.: Edice Česká a slovenská andragogika, sv. 17: in.: VETEŠKA, J. a kol. Kompetence... Praha: Česká andragogická společnost, 2018. ISBN 978-80-906894-1-1. V tisku
 • TROJAN, V. Aspekty pedagogického procesu a úskalí měření jeho efektivity. In.: TROJAN, V. et al. Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání. Praha, PedF UK, 2016. ISBN 978-80-7290-897-4, str. 6-13
 • TROJAN, V.: Pražská škola a její podíl na rozvoji oboru Školský management. In.: TROJAN, V., TURECKIOVÁ, M., TRUNDA, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Přístupy k managementu vzdělávání v kontextu České republiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, ISBN 978-80-7290-867-7, str. 28-41
 • TROJAN, V. Pohled pedagogických pracovníků na zavádění kariérového systému učitele a ředitele. In: DANIELOVÁ, L., HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., JANDERKOVÁ, D., KAMANOVÁ, L., VYLEŤAL, P. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. 1 vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, ISBN 978-80-7509-256-4, str. 258-259
 • TROJAN, V. Problematika vzdělávání ředitelů škol, in.: Danielová a kol. Vybrané trendy celoživotního vzdělávání v České republice a dalších státech Evropské unie, MU v Brně, 2013, ISBN 978-80-7375-883-7, str. 130-139

Odborné články:

Cizojazyčné recenzované 

 • TROJAN, V. School Management Inspiration in Futures Teachers´Training. Slavonic Pedagogical Studie Journal, ISSN 1339-8660, Issu1, vol. 7 - 2018, str. 50-59
 • TROJAN, V. Професійна підготовка директорів шкіл у Чеській Республіці, The Journal of the Humanitaries 2017 (39/2), str. 85-95 Perejeslav Chmelnickij (Ukrayne), ISBN 978-617-7009-28-2
 • TROJAN, V. The Issues of Professional Preparation of School Headmasters in the Czech Republic. In Opus at Educatio. Budapest 2016, ISSN 2064-9908, str. 112-125
 • LAZAROVÁ, B., POL, M., POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J., TROJAN, V., BOUDA, T. Working with Data: Both an Opportunity and Challenge for School Leaders. In: The New Educational Review 40/2, Toruň 2015, ISSN 1732-6729, str. 81-96

České recenzované

České nerecenzované 

 • TROJAN, Václav. Reflexe úspěšného projektu České školní inspekce. Týdeník školství. Praha: Sofiprin, 2015, 23(28), ISSN 1210-8316, str. 10-11.
 • TROJAN, V. Nebezpečná pozice - ředitel školy v ČR, in.: Školská politika, finance a leadership v ředitelské praxi. Raabe 2014, ISBN 978-80-7496-168-7. 180 str.
 • TROJAN, V. Pedagogický proces a problematika jeho řízení, in.: Poradce ředitele, sv. 12, A 2.6. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2013, 14. str.
 • TROJAN, V. Ukončení zajímavého projektu pro řídící pracovníky ve školství. Technologie vzdelávania, Slovenský učitel Vol 20, No 4, Nitra 2012, ISSN 1335-003X (kopie textu u spisu)
 • TROJAN, V. (2010). Kompetence řídících pracovníků. In. Vedení školy v praxi, B 1.18. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 24 str.

Článek v recenzovaném sborníku

 • TROJAN, V. Sdílení pedagogického procesu jako východisko rozvoje školy. In: Veteška, J.: Východiska a inspirace pro teorii a praxi vzdělávání dospělých. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-905460-6-6
 • TROJAN,V., TRUNDA, J. Oblasti činnosti ředitelů českých základních škol. In.: VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., TROJAN, V. (Eds.). Aktuální přístupy managementu vzdělávání. Praha: CŠM PedF UK, 2017. ISBN 978-80-7290-958-2, str. 95-100.
 • TROJAN, V. Vzdělávací lídr - zajímavý program pro ředitele českých základních škol. In: Hĺaďo, P.: Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016, Mendelova . univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-426-1. Str. 453-460
 • TROJAN, V.: Proměna vysokoškolského pojetí a její vliv na management vzdělávání. In.: DVOŘÁKOVÁ, M., TROJAN, V., TURECKIOVÁ, M. (Eds.). Efektivita vzdělávání. Praha: CŠM PedF UK, 2016. ISBN 978-80-7290-883-7. Str. 17-22
 • TROJAN, Václav. Limity predikcí managementu vzdělávání. In: TROJAN, Václav - TURECKIOVÁ, Michaela - VODA, Jan. Sborník příspěvků: Management vzdělávání v současném diskurzu aneb jednota v různosti: IV. mezinárodní vědecká konference školského managementu. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, CŠM, 2015, ISBN 978-80-7290-834-9. Str. 64-68.
 • HONSOVÁ, P., TROJAN, V. CORRELATION ANALYSIS OF SELECTED INTERNATIONAL UNIVERSITY RANKINGS, ISBN 978-80-213-2646-0. Str. 173-177.
 • TROJAN, Václav. Pohled pedagogických pracovníků na zavádění kariérového systému učitele a ředitele. In: LENKA, Danielová - DANA, Linhartová - LUCIE, Foltová - IVONA, Skalická. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. 1 vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, ISBN 978-80-7509-001-0. Str. 333-340.
 • TROJAN, V. Reflexe proměny učitele v ředitele školy. In. TROJAN, V., TURECKIOVÁ, M., VODA, J. (Eds.). HORIZONT 2020, vize - inovace - změna: Sborník III. mezinárodní vědecké konference školského managementu. Praha: CŠM PedF UK, 2014. ISBN 978-80-7290-786-1. Str. 36-40.
 • TROJAN, Václav. Otazníky nad přímou vyučovací povinností ředitelů škol. In: PISOŇOVÁ, Mária, TOMÁNEK, Pavol, BRUNCLÍKOVÁ, Zuzana. Kríza pedagogiky?. Vedecký zborník. 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, ISBN 978-80-223-3331-3. Str. 615-618.
 • TROJAN, Václav. Zástupce ředitele školy a pedagogický proces. In: CÍRUS, Lukáš. Sborník příspěvků : XXI. celostátní konference ČAPV : Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 1 vyd. Ústí nad Labem: Česká asociace pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, ISBN 978-80-7414-602-2. Str. 408-415.
 • TROJAN, V. Aktuální problémy ředitelů škol, Sborník z 2. mezinárodní vědecké konference školského managementu, PedF UK, 2013, ISBN 978-80-7290-696-8. Str. 13-19.
 • TROJAN, V. Ředitel školy - rozhodující činitel v procesu rozvoje učitelů. In. Kohnová J., ed. Sborník konference Profesní rozvoj učitelů. Praha: ÚPRPŠ PedF UK, 2012, ISBN 978-80-7290-548-5. Str. 90-94.
 • TROJAN, V. Problematika vzdělávání ředitelů škol. Sborník konference ICOLLE 2012, MZLU Brno, ISBN 978-80-7375-664-4. Str. 353-360.
 • TROJAN, V. Školský management v perspektivě tří časových rovin, Sborník z 1. mezinárodní konference školského managementu, PedF UK v Praze 2012, ISBN 978-80-7290-602-4. Str. 9-12.
 • TROJAN, Václav. Proces přeměny znalostí v dovednosti ve vzdělávacím programu pro řídící pracovníky ve školství. In: JEŽKOVÁ, Věra. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-620-8. Str. 399-403.
 • TROJAN, V. Využití prostředí LMS-MOODLE při vzdělávání řídících pracovníků ve školství. Sborník vědecké konference Inovačné technológie v školstve, Nitra 2009. ISBN 978-80-8094-676-0. Str. 111-116.
 • TROJAN, V. Řídící kompetence učitele v procesu probíhajících změn ve školách. In.: Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. Sborník príspevkov z vedeckej konferencie a medzinárodnou účasťou. UMB Banská Bystrica 2008. ISBN 978-80-8083-565-1. Str. 272-276.

Recenze

 • TROJAN, Václav. PRŮCHA, J. Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury. Pedagogika, 2015, 65 (2), ISSN 0031-3815. Str. 240-241.
 • TROJAN, Václav. KALDESTAD, O. H.; POL, M.; SEDLÁČEK, M. (eds.) Vybrané otázky školského managementu. Norská perspektiva. Orbis scholae, 2011, 5 (1), ISSN 1802-4637. Str. 152-154.
 • EGER, L. a kol. Management rizik vzdělávacích projektů, NAVA DTP Plzeň 2013, ISBN 978-80-7211-453-5, recenze publikace
 • TROJAN, V. Recenze publikace Řízení mateřské školy (Hornáčková a kol., Praha: Wolters Kluwers ČR, a. s., 2012. ISBN 978-80-7357-976-0).

Ostatní publikace

Cizojazyčné

 • TROJANOVÁ, I., TROJAN, V. Istorija na edna promjana. Sofia: RAABE Bulgaria OOD, 2016, ISBN 978-619-7315-01-1. Celkový počet 187 str.
 • TRUNDA, Jiří - TROJAN, Václav - BŘÍZA, Kamil. Upravlinnja školoju v suspil'stvi znan'. [online]. 1 vyd. Praha: PedF UK, 2016. ISBN 978-80-87092-46-0. Celkový počet 170 str.

České

 • TROJAN, V., TROJANOVÁ, I. Příběh změny. Inspirace pro realizaci změn ve škole. Bratislava: Nakladatelství Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o., 2016, ISBN 978-80-8140-237-1. Celkový počet 187 str.
 • FALTÝSEK, P., KŘIVÁNEK, R., ŠLAJCHOVÁ, L., TROJAN, V.(ed). Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ, ČŠI Praha 2015, ISBN 978-80-88087-03-8. Celkový počet 54 str.
 • TROJAN, V., TROJANOVÁ, I., PUŠKINOVÁ, M. Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny. Wolters Kluwer Praha 2015. ISBN 978-80-7478-854-3. Celkový počet 136 str. V říjnu 2018 vyjde 2. doplněné vydání
 • TROJAN, V. Ředitel současné školy. Pět aktuálních situací a jejich řešení. Praha. Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. 2015, ISBN 978-80-7496-211-0. Celkový počet 104. str.
 • LHOTKOVÁ, I., TROJAN, V., KITZBERGER, J.: Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwers ČR, a. s., 2012. ISBN 978-80-7357-899-2. Celkový počet 104 str.

Editor sborníku

 • VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., TROJAN, V. (Eds.). Aktuální přístupy managementu vzdělávání. Praha: Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7290-958-2. Celkový počet 187 str.
 • DVOŘÁKOVÁ, M., TROJAN, V., TURECKIOVÁ, M. (Eds.). Efektivita vzdělávání. Praha: CŠM PedF UK, 2016. ISBN 978-80-7290-883-7. Celkový počet 129 str.
 • TROJAN, Václav, TURECKIOVÁ, Michaela, VODA, Jan. Management vzdělávání v současném diskurzu aneb jednota v různosti. Praha: CŠM, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, ISBN 978-80-7290-834-9. Celkový počet 114. str.
 • TROJAN, Václav, TURECKIOVÁ, Michaela, VODA, Jan. HORIZONT 2020 - vize, inovace, změn: III. mezinárodní vědecká konference školského managementu: Sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Centrum školského managementu PedF UK, 2014, ISBN 978-80-7290-786-1. Celkový počet 133 str.
 • TROJAN, Václav, SVOBODA, Petr. Sborník příspěvků: 2. ročník mezinárodní vědecké konference školského managementu. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu, 2013, ISBN 978-80-7290-762-5. Celkový počet 145 str.
 • TROJAN, Václav, SVOBODA, Petr. Konference školského managementu: Sborník příspěvků: 1. ročník mezinárodní konference školského managementu. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu, 2012, ISBN 978-80-7290-602-4. Celkový počet 121. str.
 • TROJAN, Václav, MARKOVÁ, Jana, LHOTKOVÁ, Irena. Sborník projektu Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-546-1. Celkový počet 49 str.
 • Kvalita ve vzdělávání. Sborník XX. konference ČAPV, Praha 2012. ISBN 978-80-7290-620-8, editor 6. části

VŠ učebnice

 • TROJAN, V., TROJANOVÁ, I., TRUNDA, J. Základy školského managementu, elektronická učebnice. Ústřední knihovna UK, Praha 2016. ISBN 978-80-88176-08-4
 • TROJAN, V., TROJANOVÁ, I., TRUNDA, J. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, ISBN 978-80-7290-868-4. Celkem 128 str.
 • TROJAN, V. Pedagogické řízení školy. In.: Školský management pre študijné odbory učitelstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. UK Bratislava 2014, ISBN 978-80-223-3621-5, str. 58-73
 • TROJAN, V. a kol. Pedagogický proces a jeho řízení, PedF UK v Praze 2012, ISBN 978-80-7290-543-0. Celkem 174 str.

Slovníková hesla

TROJAN, V. Efektivita řízení, manažerské metody, pedagogické řízení, role ředitele školy, školský manažer. In: PISOŇOVÁ M. et al.: Školský management terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-8168-660-3

Expertní zprávy

 • TROJAN, V. Expertní analýza pro projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, NIDV Praha, 2016
 • Oponentura Auditu vzdělávacího systému 2015, 2017
 • TROJAN, V. Expertní hodnotící zpráva projektu ESF Klíče pro život, NIDM Praha 2012
 • TROJAN, V. Expertní zpráva o stavu vzdělávacích nabídek pro řídící pracovníky v ČR a srovnání s vybranými zeměmi EU, NIDV 2010

Popularizující články (výběr do roku 2016 - 54):

 • TROJAN, V. Řád a neřád aneb Parodie na kariéru, Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2016, 13 (5), ISSN 1214-8679. Str. 14-15
 • TROJAN, V. Skutečně škola a její vedení zastarává? Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2016, 13 (6), ISSN 1214-8679. Str. 9-10
 • TROJAN, V. Šikana ředitelů, Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2016, 13 (4), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, V. Každý na svém písečku? Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2016, 13 (1), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, V. Otevřený dopis ministryni Valachové, Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2016, 13 (9), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, V. Není lehké se zavděčit všem, Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2016, 2 (5), ISSN 1214-8679. Str. 11
 • TROJAN, V. Knížka o zástupcích je na světě, Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2015, 12 (9), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav. Synergie pomáhá ředitelskému vzdělávání. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2015, 118 (20), ISSN 0139-5718. Str. 26-28
 • TROJAN, Václav. IV. ročník úspěšné konference. Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2015, 12 (6), ISSN 1214-8679. Str. 30-31
 • LHOTKOVÁ, Irena - TROJAN, Václav. Trestat dítě za přestupek mimo školu?. Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (5). ISSN 1214-8679. Str. 7-8
 • LHOTKOVÁ, Irena - TROJAN, Václav. Testování ano či ne. Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (4), ISSN 1214-8679. Str. 10
 • TROJAN, Václav. Hledáme pro české školy cestu k úspěchu?. Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (6), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav. Opravdu potřebujeme kariérový model?. Řízení školy, 2013, 10 (10), ISSN 1214-8679. Str. 10-11
 • TROJAN, Václav. Všem stranám stejným metrem neměříme. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2014, 11 (8), ISSN 1214-8679. Str. 20-21
 • TROJAN, Václav. Synergie pomáhá ředitelskému vzdělávání. Týdeník školství, 2015, 23 (10), ISSN 1210-8316. Str. 10-11
 • TROJAN, Václav. Hýčkáme si ředitele škol...? 3. část. Řízení školy, 2010, 7 (7), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav. Jak dlouhý je ředitelův stín?. Řízení školy, 2010, 7 (10), ISSN 1214-8679. Str. 4
 • TROJAN, Václav. Systém vzdělávání řídících pracovníků v České republice. Řízení školy, 2010, 7 (12), ISSN 1214-8679. Str. 4-6
 • TROJAN, Václav. Letní přemítání kapitánů. Řízení školy: Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (8), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav. Knihou nezarmoutíš aneb Jak se co dělá. Řízení školy, 2012, 9 (5), ISSN 1214-8679. Str. 3-4
 • TROJAN, Václav. Je nezbytné, aby kapitán občas zasednul k veslům?. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2013, 10 (5), ISSN 1214-8679. Str. 14-15
 • TROJAN, Václav. Vzory a antivzory našich ředitelů. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2013, 10 (3), ISSN 1214-8679. Str. 3-4
 • TROJAN, Václav. Krize důvěry aneb O koho se chceme opřít?. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2014, 11 (5), ISSN 1214-8679. Str. 10
 • TROJAN, Václav. Dilemata vzdělavatelů ředitelů škol. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2015, 12 (2), ISSN 1214-8679. Str. 14-15
 • TROJAN, Václav - LHOTKOVÁ, Irena. Hýčkáme si ředitele škol...? 2. část. Řízení školy, 2010, 7 (5), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav - LHOTKOVÁ, Irena. Kvalifikovanost pedagogů. Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (3), ISSN 1214-8679. Str. 9
 • TROJAN, Václav. Svatoplukovy pruty mohou inspirovat i po staletích. Řízení školy: Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (10), ISSN 1214-8679. Str. 3-4
 • TROJAN, Václav. Někdy zkrátka stojíme na rozcestí. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2014, 11 (3), ISSN 1214-8679. Str. 17
 • TROJAN, Václav. Vrána s pozlacenýma nohama aneb Rozmanitost, otevřenost a zkušenost. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2014, 11 (4), ISSN 1214-8679. Str. 14-15
 • TROJAN, Václav. Letní přemítání. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2014, 11 (7), ISSN 1214-8679. Str. 10
 • TROJAN, Václav. Pedagogický proces a jeho říz.... Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2014, 11 (9), ISSN 1214-8679. Str. 15-16
 • TROJAN, Václav. Pedagogický výzkum a pedagogická praxe - soulad, antipatie či lhostejnost?. Řízení školy, 2012, 9 (5), ISSN 1214-8679. Str. 31-32
 • TROJAN, Václav. Divide et impera aneb Kdo vlastně rozhoduje o českých školách?. Řízení školy, 2012, 9 (10), ISSN 1214-8679. Str. 5-6
 • TROJAN, Václav. Zase ta pravidla!. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2015, 12 (10), ISSN 1214-8679. Str. 9
 • TROJAN, Václav. Není ředitel rukojmím politiků?. Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (3), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav. Ohlédnutí za úspěšným projektem. Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (10), ISSN 1214-8679. Str. 18
 • TROJAN, Václav. Veliké sousto pro kapitány aneb Oslovit Zachea. Řízení školy, 2012, 9 (4), ISSN 1214-8679. Str. 7-8
 • TROJAN, Václav. Kvalifikovanost učitelů - další oříšek pro ředitele škol. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2014, 11 (2), ISSN 1214-8679. Str. 13-14
 • TROJAN, Václav. Hýčkáme si ředitele škol...? 4. část. Řízení školy, 2010, 7 (8), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav. Rotace ředitelů ano či ne?. Řízení školy, 2010, 7 (9), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav. Hýčkáme si ředitele škol...?. Řízení školy, 2010, 7 (4), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav. Je lehké vstoupit na novou palubu?. Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (2), ISSN 1214-8679. Str. 3-4
 • TROJAN, Václav. Jsou opravdu největší hrozbou výsledky žáků?. Řízení školy. Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (4), ISSN 1214-8679. Str. 3
 • TROJAN, Václav. Může naše školství opravdu přijít o dobré učitele?. Řízení školy, 2012, 9 (7), ISSN 1214-8679. Str. 4
 • TROJAN, Václav. Kormidelník na kapitánském můstku. Řízení školy, 2013, 10 (7), ISSN 1214-8679. Str. 12-13
 • TROJAN, Václav. Přiznáme si už konečně alespoň ve výchově, že král je nahý?. Řízení školy, 2013, 10 (12), ISSN 1214-8679. Str. 11-12
 • TROJAN, Václav. Bruslení po velice tenkém ledě inkluze. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2015, 12 (12), ISSN 1214-8679. Str. 8-9
 • TROJAN, Václav. Proč si někdy škola nerozumí s rodiči žáků?. Řízení školy: Odborný měsíčník pro ředitele škol, 2011, 8 (12), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav. Kapacity škol - téma jistě nepříjemné. Řízení školy, 2012, 9 (1), ISSN 1214-8679. Str. 5-6
 • TROJAN, Václav. Funkční období ředitele školy. Řízení školy, 2012, 9 (2), ISSN 1214-8679. Str. 9-10
 • TROJAN, Václav. Kam kráčíte, školní řády?. Řízení školy, 2012, 9 (11), ISSN 1214-8679. Str. 12-13
 • TROJAN, Václav. Nuda (nejen) v Brně. Řízení školy, 2012, 9 (12), ISSN 1214-8679. Str. 12-13
 • TROJAN, Václav. Kariéra ředitele - už se brzy dočkáme?. Řízení školy, 2013, 10 (4), ISSN 1214-8679. Str. 4-5
 • TROJAN, Václav. Institucionální odpovědnost. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol, 2015, 12 (1), ISSN 1214-8679. Str. 9-10