Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení

02.01.2020
Monografie se zabývá ředitelem školy jako základní osobou pedagogického vedení. Na základě kritické analýzy českých i zahraničních vědeckých zdrojů, vlastních výzkumů autora práce i dalších pramenů ukazuje na význam ředitele a jeho ukotvení v oboru pedagogika.
 

Autor ve své monografii navazuje jednak na vlastní monografii (Trojan, 2017), jednak na svoje publikační výstupy v odborných i popularizačních periodicích, výsledky vlastních výzkumných šetření, stejně jako konferenční vystoupení v České republice i v zahraničí. Dále využil svoje poznatky z několikaleté vědecké, výzkumné i pedagogické činnosti v oboru Školský management. Vedle toho využil zkušenosti z vedení velikého množství závěrečných bakalářských, magisterských i doktorských prací a diskuzí se studenty i pedagogickými pracovníky v autentickém vzdělávacím prostředí škol a školských zařízení.

TROJAN, Václav. Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení: Head teacher as an essential factor of educational leadership. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2019. ISBN 978-80-7603-032-9

https://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=424657

Odkaz pedagogická knihovna

Prof.PhDr.Zdeněk Obdržálek,DrSc.,PdFUK Bratislava

Odporúčanie vydania monografie Dr.Václava Trojana, PhD "Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení" vo vydavateľstve Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

Odporúčam vydanie tejto monografie vo vydavateľstve PdFUK v Prahe preto, že ide o dielo orientované na významnú oblasť pedagogickej teórie, školský menežment - vedenie súčasnej a perspektívnej školy vôbec, osobitne českej školy, pri reflektovaní jej historického vývinu , súčasného postavenia, perspektív v období štvrtej priemyselnej revolúcie a jej miesta v priestore Európskej únie.

Dominantným prístupom uplatneným v tomto diele je ponímanie riaditeľa školy ako rozhodujúceho činiteľa pedagogického vedenia školy, nie manažéra sledujúceho najmä predpokladové funkcie manažmentu školy , funkcie administratívno správne, ekonomické alebo marketingové. Tento prístup viedol autora rukopisu predkladanej publikácie na vydanie k voľbe takej štruktúry a obsahu monografie, v ktorej interpretuje riaditeľa školy ako rozhodujúceho činiteľa v pedagogickom procese školy , k precíznej charakteristike objektu riadenia - súčasnej školy a jej funkcií predovšetkým ako inštitúcie výchovnovzdelávacej, v ktorej sa uplatňujú princípy pedagogické, k identifikácii osobitostí riaditeľa školy , reflektujúceho jej špecifickosť výchovnovzdelávacej inštitúcie, historický vývin , ale aj súčasný legislatívny rámec.

Autor pri spracovaní tohto diela uplatnil hlbokú teoretickú analýzu všetkých základných stránok školy a z toho vyvodil požiadavky na jej optimálne vedenie , využil metódu komparácie na porovnanie vedenia školy u nás a v zahraničí a využil výsledky svojich výskumov a ďaľších výskumov našich a zahraničných expertov na vyvodenie nárokov na efektívne vedenie súčasnej a perspektívnej školy.

Monografia má potenciu prispieť k rozvoju pedagogickej teórie orientovanej na efektívnu činnosť školy prostredníctvom jej optimálneho vedenia, pomôcť záujemcom o skúmanie problematiky vedenia školy v správnom metodologickom prístupe k skúmaniu jednotlivých oblastí tejto problematiky a študentom ukázať ako pri uplatňovaní optimálneho vedenia školy správne implementovať do tohto procesu ciele ,prostriedky a .metódy rozvoja žiakov.

Na základe vyššie uvedených dôvodov odporúčam monografiu zverejniť.

V Bratislave 15.októbra 2018 Zd.Obdržálek